do góry

Przywóz zwierząt

Ogólne warunki przywozu

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przywóz zwierząt kopytnych, ptaków, zwierząt akwakultury, małp (Simiae i Prosimiae), pszczół (Apis mellifera), trzmieli, zającowatych, norek, lisów oraz psów, kotów i fretek jest możliwy, jeżeli:

 • zwierzęta pochodzą z państw trzecich lub ich części, które znajdują się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską;
 • spełnione są wymagania zdrowotne dla zwierząt, określone przy przywozie danego gatunku zwierząt,  dotyczące m. in.:
  • stanu zdrowia przywożonych zwierząt,
  • gospodarstw, innych miejsc przetrzymywania zwierząt oraz stad lub obszarów, z których pochodzą zwierzęta, 
  • okresów przebywania zwierząt w danym państwie lub na określonym obszarze tego państwa, 
  • sposobu ustalania pochodzenia zwierząt, 
  • przeprowadzenia kwarantanny,
  • sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej przechowywania,
  • środków transportu i warunków transportowania zwierząt;
 • przesyłka zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia, które powinno:
  • być zgodne ze wzorem określonym dla danego rodzaju zwierząt;
  • być wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są przywożone zwierzęta;
  • być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna, oraz państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia zwierząt;
  • potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt, w tym wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej. 

Wymagania określone w prawie unijnym i krajowym oraz wzory świadectw zdrowia 

Wymagania nie dotyczą zwierząt przeznaczonych wyłącznie na tymczasowe wypasanie lub na cele pociągowe, w pobliżu granicy Rzeczypospolitej Polskiej z państwami trzecimi.

Ograniczenia w przywozie

kategoria: Ograniczenia w przywozie zwierząt [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Zakazy importowe 2019-01-14 10:55 52.5KB pobierz plik: Zakazy importowe

Warunki transportu

Transport zwierząt musi odbywać się zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (najnowsza wersja skonsolidowana dostepna jest tutaj).

Niedopuszczenie do przywozu - decyzja granicznego lekarza weterynarii

Zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (tekst jednolity dostępny jest tutaj) graniczny lekarz weterynarii nie dopuszcza do przywozu przesyłki zwierząt, jeżeli:

 • przesyłka ta pochodzi z państwa trzeciego lub jego części, z którego przywóz jest zabroniony;
 • przesyłka nie spełnia wymagań przywozowych;
 • zwierzęta objęte przesyłką cierpią lub zachodzi podejrzenie, że cierpią lub są chore na chorobę zakaźną lub inną chorobę stanowiącą zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt;
 • państwo trzecie, z którego pochodzi przesyłka, nie zastosowało się do wymagań przywozowych;
 • zwierzęta nie są zdolne do kontynuowania podróży;
 • świadectwo weterynaryjne lub inne dokumenty towarzyszące tej przesyłce nie spełniają wymagań określonych w przepisach o wymaganiach przywozowych i handlu wewnątrz Wspólnoty Europejskiej zwierzętami i produktami.

Więcej o zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej, w tym o spoczywającym na osobie odpowiedzialnej za przesyłkę obowiązku prenotyfikacji oraz o opłatach związanych z ww. kontrolą można przeczytać tutaj.